24/7 miễn phí và bảo mật

Tìm kiếm
988 của New Mexico là huyết mạch bí mật để hỗ trợ việc lạm dụng rượu và ma túy về mặt tình cảm, tinh thần hoặc rượu

bất cứ ai. bất kỳ cuộc đấu tranh. Bất cứ lúc nào.

Có gì mới?

Bộ Dịch vụ Nhân sinh kỷ niệm một năm thành lập đường dây khủng hoảng sức khỏe tâm thần 988

pride

Bộ Dịch vụ Nhân sinh NM công bố các nguồn lực đã triển khai trên đường dây hỗ trợ khủng hoảng 988 để phục vụ LGBTQIA+ người New Mexico tốt hơn

Chuyển đến nội dung
Trang web CST đã được tải